هاست دایرکت ادمین اشتراکی

هاست دایرکت ادمین ایران با ترافیک نا محدود

هاست دایرکت ادمین اشتراکی - ۱

بک آپ روزانه بله
بک آپ هفتگی بله
بک آپ ماهانه بله
بک آپ ماهانه در سرور دیگر بله
• ۵۰ مگابایت فضای میزبانی
• نامحدود! پهنای باند
• نامحدود پارک دامنه
• نامحدود زیر دامنه
• ۱ عدد دیتابیس
• دایرکت ادمین کنترل پنل
• نسخه پشتیبان

هاست دایرکت ادمین اشتراکی - ۲

بک آپ روزانه بله
بک آپ هفتگی بله
بک آپ ماهانه بله
بک آپ ماهانه در سرور دیگر بله
• ۱۰۰ مگابایت فضای میزبانی
• نامحدود! پهنای باند
• نامحدود پارک دامنه
• نامحدود زیر دامنه
• ۱ عدد دیتابیس
• دایرکت ادمین کنترل پنل
• نسخه پشتیبان

هاست دایرکت ادمین اشتراکی - ۳

بک آپ روزانه بله
بک آپ هفتگی بله
بک آپ ماهانه بله
بک آپ ماهانه در سرور دیگر بله
• ۲۵۰ مگابایت فضای میزبانی
• نامحدود! پهنای باند
• نامحدود پارک دامنه
• نامحدود زیر دامنه
• ۱ عدد دیتابیس
• دایرکت ادمین کنترل پنل
• نسخه پشتیبان

هاست دایرکت ادمین اشتراکی - ۴

بک آپ روزانه بله
بک آپ هفتگی بله
بک آپ ماهانه بله
بک آپ ماهانه در سرور دیگر بله
• ۵۰۰ مگابایت فضای میزبانی
• نامحدود! پهنای باند
• نامحدود پارک دامنه
• نامحدود زیر دامنه
• 1 عدد دیتابیس
• دایرکت ادمین کنترل پنل
• نسخه پشتیبان

هاست دایرکت ادمین اشتراکی - ۵

بک آپ روزانه بله
بک آپ هفتگی بله
بک آپ ماهانه بله
بک آپ ماهانه در سرور دیگر بله
• ۱۰۰۰ مگابایت فضای میزبانی
• نامحدود! پهنای باند
• نامحدود پارک دامنه
• نامحدود زیر دامنه
• ۱ عدد دیتابیس
• دایرکت ادمین کنترل پنل
• نسخه پشتیبان

هاست دایرکت ادمین اشتراکی - ۶

بک آپ روزانه بله
بک آپ هفتگی بله
بک آپ ماهانه بله
بک آپ ماهانه در سرور دیگر بله
• ۵۰۰۰ مگابایت فضای میزبانی
• نامحدود! پهنای باند
• نامحدود پارک دامنه
• نامحدود زیر دامنه
• ۲ عدد دیتابیس
• دایرکت ادمین کنترل پنل
• نسخه پشتیبان

هاست دایرکت ادمین اشتراکی - ۷

بک آپ روزانه بله
بک آپ هفتگی بله
بک آپ ماهانه بله
بک آپ ماهانه در سرور دیگر بله
• ۱۰۰۰۰ مگابایت فضای میزبانی
• نامحدود! پهنای باند
• نامحدود پارک دامنه
• نامحدود زیر دامنه
• ۴ عدد دیتابیس
• دایرکت ادمین کنترل پنل
• نسخه پشتیبان