خط تلفن اینترنتی

بدون محدودیت جغرافیایی و ظرفیت دلخواه شما در تماسهای ورودی و خروجی

خط تلفن اینترنتی معمولی

این خط تلفنها بر بستر اینترنت بوده و بدون توجه به موقعیت جغرافیایی شما قابل استفاده می باشد.
دوران مراجعه به مخابرات برای انتقال خط به محل جدید به سر آمده است و با خرید یک خط تلفن همیشه و در هر مکان شماره ثابتی داشته باشید و در دسترس باشید
در ضمن با خرید کانالهای اضافی تعداد تماسهای هم زمان را به میزان مورد نظر خود افزایش دهید و دیگر لازم نیست از چند خط تلفن استفاده کنید و یا مشکل اشغالی خطوط را داشته باشید
سند این خط ها به نام خریدار تنظیم می گردد و خریدار مالک خط می گردد
خطوط تلفن استانهای تهران (021) , فارس (071) , البرز (026) و بوشهر (077) در حال حاظر موجود می باشد
کلیه هزینه تماس مانند تلفن شهری می باشد
تعرفه و ویژگی ها تلفن استانی
قابلیت جابجایی
داخل استان
فرمت
****+۹۵۱۱+کد استان
هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت داخل استان (ریال)
۴۵
هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت بین استانی (ریال)
۳۳۰
هر دقیقه مکالمه تلفن ثابت به اپراتورهای تلفن همراه (ریال)
۶۲۵
هر دقیقه مکالمه به تلفنهای اینترنتی (ریال)
۰
هر دقیقه مکالمه ثابت به بین الملل
*بنا بر هر کشور متفاوت می باشد
*طبق مصوبه شماره ۱ جلسه ۱۴۶ و مصوبه شماره ۲ جلسه ۱۵۳ و مصوبه جلسه شماره ۲۲۹ و نامه شماره ۲۰۱/۱۵۴۷۴۵ زیرساخت مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱

خط تلفن اینترنتی برنزی

شماره این خطوط رندتر از خطوط معمولی می باشد.
این خط تلفنها بر بستر اینترنت بوده و بدون توجه به موقعیت جغرافیایی شما قابل استفاده می باشد.
دوران مراجعه به مخابرات برای انتقال خط به محل جدید به سر آمده است و با خرید یک خط تلفن همیشه و در هر مکان شماره ثابتی داشته باشید و در دسترس باشید
در ضمن با خرید کانالهای اضافی تعداد تماسهای هم زمان را به میزان مورد نظر خود افزایش دهید و دیگر لازم نیست از چند خط تلفن استفاده کنید و یا مشکل اشغالی خطوط را داشته باشید
سند این خط ها به نام خریدار تنظیم می گردد و خریدار مالک خط می گردد
خطوط تلفن استانهای تهران (021) , فارس (071) , البرز (026) و بوشهر (077) در حال حاظر موجود می باشد
کلیه هزینه تماس مانند تلفن شهری می باشد
تعرفه و ویژگی ها تلفن استانی
قابلیت جابجایی
داخل استان
فرمت
****+۹۵۱۱+کد استان
هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت داخل استان (ریال)
۴۵
هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت بین استانی (ریال)
۳۳۰
هر دقیقه مکالمه تلفن ثابت به اپراتورهای تلفن همراه (ریال)
۶۲۵
هر دقیقه مکالمه به تلفنهای اینترنتی (ریال)
۰
هر دقیقه مکالمه ثابت به بین الملل
*بنا بر هر کشور متفاوت می باشد
*طبق مصوبه شماره ۱ جلسه ۱۴۶ و مصوبه شماره ۲ جلسه ۱۵۳ و مصوبه جلسه شماره ۲۲۹ و نامه شماره ۲۰۱/۱۵۴۷۴۵ زیرساخت مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱

خط تلفن اینترنتی نقره ای

شماره این خطوط رندتر از خطوط معمولی و برنزی می باشد.
این خط تلفنها بر بستر اینترنت بوده و بدون توجه به موقعیت جغرافیایی شما قابل استفاده می باشد.
دوران مراجعه به مخابرات برای انتقال خط به محل جدید به سر آمده است و با خرید یک خط تلفن همیشه و در هر مکان شماره ثابتی داشته باشید و در دسترس باشید
در ضمن با خرید کانالهای اضافی تعداد تماسهای هم زمان را به میزان مورد نظر خود افزایش دهید و دیگر لازم نیست از چند خط تلفن استفاده کنید و یا مشکل اشغالی خطوط را داشته باشید
سند این خط ها به نام خریدار تنظیم می گردد و خریدار مالک خط می گردد
خطوط تلفن استانهای تهران (021) , فارس (071) , البرز (026) و بوشهر (077) در حال حاظر موجود می باشد
کلیه هزینه تماس مانند تلفن شهری می باشد
تعرفه و ویژگی ها تلفن استانی
قابلیت جابجایی
داخل استان
فرمت
****+۹۵۱۱+کد استان
هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت داخل استان (ریال)
۴۵
هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت بین استانی (ریال)
۳۳۰
هر دقیقه مکالمه تلفن ثابت به اپراتورهای تلفن همراه (ریال)
۶۲۵
هر دقیقه مکالمه به تلفنهای اینترنتی (ریال)
۰
هر دقیقه مکالمه ثابت به بین الملل
*بنا بر هر کشور متفاوت می باشد
*طبق مصوبه شماره ۱ جلسه ۱۴۶ و مصوبه شماره ۲ جلسه ۱۵۳ و مصوبه جلسه شماره ۲۲۹ و نامه شماره ۲۰۱/۱۵۴۷۴۵ زیرساخت مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱

خط تلفن اینترنتی طلایی

شماره این خطوط رندتر از خطوط معمولی و برنزی و نقره ای می باشد.
این خط تلفنها بر بستر اینترنت بوده و بدون توجه به موقعیت جغرافیایی شما قابل استفاده می باشد.
دوران مراجعه به مخابرات برای انتقال خط به محل جدید به سر آمده است و با خرید یک خط تلفن همیشه و در هر مکان شماره ثابتی داشته باشید و در دسترس باشید
در ضمن با خرید کانالهای اضافی تعداد تماسهای هم زمان را به میزان مورد نظر خود افزایش دهید و دیگر لازم نیست از چند خط تلفن استفاده کنید و یا مشکل اشغالی خطوط را داشته باشید
سند این خط ها به نام خریدار تنظیم می گردد و خریدار مالک خط می گردد
خطوط تلفن استانهای تهران (021) , فارس (071) , البرز (026) و بوشهر (077) در حال حاظر موجود می باشد
کلیه هزینه تماس مانند تلفن شهری می باشد
تعرفه و ویژگی ها تلفن استانی
قابلیت جابجایی
داخل استان
فرمت
****+۹۵۱۱+کد استان
هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت داخل استان (ریال)
۴۵
هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت بین استانی (ریال)
۳۳۰
هر دقیقه مکالمه تلفن ثابت به اپراتورهای تلفن همراه (ریال)
۶۲۵
هر دقیقه مکالمه به تلفنهای اینترنتی (ریال)
۰
هر دقیقه مکالمه ثابت به بین الملل
*بنا بر هر کشور متفاوت می باشد
*طبق مصوبه شماره ۱ جلسه ۱۴۶ و مصوبه شماره ۲ جلسه ۱۵۳ و مصوبه جلسه شماره ۲۲۹ و نامه شماره ۲۰۱/۱۵۴۷۴۵ زیرساخت مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱

خط تلفن اینترنتی پلاتینی

شماره این خطوط رندتر از خطوط معمولی و برنزی و نقره ای و طلایی می باشد.
این خط تلفنها بر بستر اینترنت بوده و بدون توجه به موقعیت جغرافیایی شما قابل استفاده می باشد.
دوران مراجعه به مخابرات برای انتقال خط به محل جدید به سر آمده است و با خرید یک خط تلفن همیشه و در هر مکان شماره ثابتی داشته باشید و در دسترس باشید
در ضمن با خرید کانالهای اضافی تعداد تماسهای هم زمان را به میزان مورد نظر خود افزایش دهید و دیگر لازم نیست از چند خط تلفن استفاده کنید و یا مشکل اشغالی خطوط را داشته باشید
سند این خط ها به نام خریدار تنظیم می گردد و خریدار مالک خط می گردد
خطوط تلفن استانهای تهران (021) , فارس (071) , البرز (026) و بوشهر (077) در حال حاظر موجود می باشد
کلیه هزینه تماس مانند تلفن شهری می باشد
تعرفه و ویژگی ها تلفن استانی
قابلیت جابجایی
داخل استان
فرمت
****+۹۵۱۱+کد استان
هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت داخل استان (ریال)
۴۵
هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت بین استانی (ریال)
۳۳۰
هر دقیقه مکالمه تلفن ثابت به اپراتورهای تلفن همراه (ریال)
۶۲۵
هر دقیقه مکالمه به تلفنهای اینترنتی (ریال)
۰
هر دقیقه مکالمه ثابت به بین الملل
*بنا بر هر کشور متفاوت می باشد
*طبق مصوبه شماره ۱ جلسه ۱۴۶ و مصوبه شماره ۲ جلسه ۱۵۳ و مصوبه جلسه شماره ۲۲۹ و نامه شماره ۲۰۱/۱۵۴۷۴۵ زیرساخت مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱